สรุปผลการลงทะเบียนกลุ่มสาระ
ลำดับ รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ น.ร./กิจกรรม สรุป น.ร.
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 3 36      
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 3 42      
3 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 1 12      
4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 1 13      
5 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย 1 12      
6 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย 1 12      
7 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย 1 11      
8 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย 1 12      
9 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย 1 13      
10 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย 1 12      
11 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย 1 14      
12 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย 3 33      
13 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย 3 33      
14 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย 2 26      
15 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์ 1 11      
16 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 1 13      
17 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์ 2 18      
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์ 1 11      
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์ 1 12      
20 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์ 2 22      
21 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์ 1 13      
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 42      
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 36      
24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 30      
25 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 2 22      
26 เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 45      
27 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 13      
28 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 13      
29 มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 26      
30 มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 26      
31 อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 22      
32 อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 24      
33 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 26      
34 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 26      
35 การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 31      
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 11      
37 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 11      
38 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
39 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
40 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 2 8      
41 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 2 8      
42 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 3 12      
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 3 15      
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 10      
45 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 12      
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 8      
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 12      
48 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 8      
49 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 12      
50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 7      
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 13      
52 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 12 62      
53 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ 3 12      
54 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ 3 15      
55 การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ 3 18      
56 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ 3 12      
57 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 2 28      
58 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 22      
59 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 26      
60 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 26      
61 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 22      
62 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
63 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 13      
64 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
65 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
66 การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
67 การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
68 การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 69      
69 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 26      
70 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 24      
รวมนักเรียน 1379      

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com