สรุปรางวัล
ลำดับ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติบัตรเข้าร่วม ไม่รายงานตัว รวม
กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ
1  อนุบาลนครศรีธรรมราช 50      86.21%   5      8.62%   1      1.72%   -      -       2      3.45%   58  กิจกรรม      
2  อนุบาลกระบี่ 49      77.78%   4      6.35%   7      11.11%   2      3.17%   1      1.59%   63  กิจกรรม      
3  อนุบาลพังงา 34      62.96%   13      24.07%   4      7.41%   3      5.56%   -      -       54  กิจกรรม      
4  อนุบาลภูเก็ต 31      46.27%   5      7.46%   2      2.99%   3      4.48%   26      38.81%   67  กิจกรรม      
5  อนุบาลสุราษฎร์ธานี 48      75.00%   11      17.19%   1      1.56%   3      4.69%   1      1.56%   64  กิจกรรม      
6  อนุบาลระนอง 33      64.71%   11      21.57%   3      5.88%   3      5.88%   1      1.96%   51  กิจกรรม      
7  อนุบาลชุมพร 44      67.69%   9      13.85%   7      10.77%   1      1.54%   4      6.15%   65  กิจกรรม      
8  อนุบาลสงขลา 16      55.17%   6      20.69%   -      -       1      3.45%   6      20.69%   29  กิจกรรม      
9  อนุบาลสตูล 45      71.43%   12      19.05%   5      7.94%   1      1.59%   -      -       63  กิจกรรม      
10  อนุบาลตรัง 39      65.00%   10      16.67%   3      5.00%   2      3.33%   6      10.00%   60  กิจกรรม      
11  อนุบาลพัทลุง 32      74.42%   3      6.98%   4      9.30%   1      2.33%   3      6.98%   43  กิจกรรม      
12  อนุบาลปัตตานี 27      71.05%   4      10.53%   1      2.63%   1      2.63%   5      13.16%   38  กิจกรรม      
13  อนุบาลยะลา 41      74.55%   8      14.55%   5      9.09%   1      1.82%   -      -       55  กิจกรรม      
14  อนุบาลนราธิวาส 26      53.06%   9      18.37%   5      10.20%   7      14.29%   2      4.08%   49  กิจกรรม      

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com