การศึกษาปฐมวัย
1   การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
2   การเล่านิทานประกอบท่าทาง  ปฐมวัย
3   การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  ปฐมวัย
4   การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  ปฐมวัย
ภาษาไทย
1   คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-3
2   ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ป.1-3
3   ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ป.1-3
4   อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ป.1-3
5   คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-6
6   เรียงร้อยถ้อยความ  ป.4-6
7   ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ป.4-6
8   ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ป.4-6
9   กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ป.4-6
10   อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ป.4-6
คณิตศาสตร์
1   การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.1-3
2   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-3
3   การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.4-6
4   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-6
5   การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ป.4-6
6   การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)  ป.1-6
7   การแข่งขันซูโดกุ  ป.1-6
วิทยาศาสตร์
1   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   ป.4-6
2   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  ป.4-6
3   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ป.4-6
4   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ป.1-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1   อัจฉริยภาพทางสังคม  ป.1-3
2   เล่านิทานคุณธรรม  ป.1-3
3   มารยาทไทย  ป.1-3
4   เพลงคุณธรรม  ป.4-6
5   มารยาทไทย  ป.4-6
6   เล่านิทานคุณธรรม  ป.4-6
7   อัจฉริยภาพทางสังคม  ป.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา
1   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3
2   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.4-6
3   การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย)  ป.1-6
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
1   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-3
2   การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-3
3   การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-3
4   การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.1-3
5   การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-6
6   การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.4-6
7   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-6
8   การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-6
ศิลปะ(สาระดนตรี)
1   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)  ป.1-6
2   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)  ป.1-6
3   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย)  ป.1-6
4   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง)  ป.1-6
5   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย)  ป.1-6
6   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)  ป.1-6
7   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)  ป.1-6
8   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)  ป.1-6
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
1   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด)  ป.1-6
การงานอาชีพ
1   การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง  ป.4-6
2   การประกวดโครงงานอาชีพ  ป.4-6
3   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4-6
4   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ป.4-6
คอมพิวเตอร์
1   การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-3
2   การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ป.4-6
3   การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ป.4-6
4   การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-6
5   การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
1   การแข่งขัน Spelling Bee  ป.1-3
2   การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ป.1-3
3   การแข่งขัน (Multi Skills Competition)  ป.4-6
4   การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)  ป.4-6
5   การแข่งขัน Spelling Bee  ป.4-6
6   การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ป.4-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1   การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1-3
2   การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย  ป.4-6
3   การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-6

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com