สรุปตารางการแข่งขันกลุ่มสาระ
ลำดับ รายการแข่งขัน กลุ่มสาระ เวลา สถานที่แข่งขัน
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 511/512/513
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 514/515/516
3 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารอเนกประสงค์
4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 525/526
5 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 434
6 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 435
7 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 421
8 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 422
9 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสัตตบุษย์ ห้อง 323
10 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 431 (เก็บตัว 432)
11 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 433 (เก็บตัว 432)
12 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสัตตบุษย์ ห้อง 312/313
13 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสัตตบุษย์ ห้อง 321/322
14 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 436
15 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 644
16 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 645
17 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารกมลวรรณ ห้อง 425/426
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 642
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 643
20 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 625/626
21 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 646
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัติ ห้อง 431
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัติ ห้อง 432/433
24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัติ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
25 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัติ ห้อง 434/435
26 เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
27 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 621 (เก็บตัว 622)
28 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 628 (เก็บตัว 627)
29 มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 632 (เก็บตัว 633)
30 มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 637 (เก็บตัว 636)
31 อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 623
32 อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 624
33 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารชั่วคราว ห้อง ช211
34 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารชั่วคราว ห้อง ช212
35 การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารวาตะศิริกุล โรงยิม
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 332
37 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 333
38 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 334
39 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 335
40 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 336
41 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ห้อง 337
42 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมารศรี ลานศิลป์
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมารศรี ลานศิลป์
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี หอประชุมรินทอง
45 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี หอประชุมรินทอง
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 126
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 126
48 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 131
49 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 131
50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 144
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 144
52 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ห้อง 121 (เก็บตัวห้อง 122)
53 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เต็นท์ 1
54 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เต็นท์ 2
55 การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เต็นท์ 3
56 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เต็นท์ 4
57 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารทรง จีระกุล ห้อง 231
58 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารทรง จีระกุล ห้อง 233
59 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารทรง จีระกุล ห้อง 232
60 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารทรง จีระกุล ห้อง 231
61 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารทรง จีระกุล ห้อง 232
62 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 531 (เก็บตัว 521)
63 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 532 (เก็บตัว 521)
64 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 533 (เก็บตัว 522)
65 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 534 (เก็บตัว 522)
66 การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 535 (เก็บตัว 523)
67 การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 536 (เก็บตัว 523)
68 การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารวาตะศิริกุล
69 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สนามฟุตบอล (รายงานตัว อาคารวาตะศิริกุล)
70 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารชั่วคราว ห้อง ช311

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com