มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 099
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายพันธุ์ธัช   เอมเอก อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายสุกฤษฏิ์   อักษรทิพย์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงนงนภัส   สืบวิเศษ อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงศุภลักษณา   กองแก้ว อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายปัณฑิตา   ปานโรจนวาณิชย์ อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงจิณัฐตา   ธรรมเพชร อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงรัมภ์รดา   รอดเนียม อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายวิชญ์ภาส   แก้วเสน อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กชายธนพนธ์   มุงคุณ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายจตุรภัทร   หมั่นเพียร อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายปัณณธร   จันทร์ประดิษฐ์ อนุบาลระนอง  
12 เด็กชายธีรวัฒน์   ษรเกตุ อนุบาลระนอง  
13 เด็กชายธีรโชติ   เครือบุตรสินทร์ อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงเปรมมิกา   เหมือนมาตร อนุบาลชุมพร  
15 เด็กชายทศวรรษ   ทองมา อนุบาลสงขลา  
16 เด็กหญิงพิชญาพร   แสงสุวรรณ อนุบาลสงขลา  
17 เด็กชายธิมากร   จันทร์คง อนุบาลสตูล  
18 เด็กหญิงศศิกานต์   ทองหวั่น อนุบาลสตูล  
19 เด็กชายอติพล   เลื่อนแก้ว อนุบาลตรัง  
20 เด็กหญิงสิรินดา   สุวรรณศรี อนุบาลตรัง  
21 เด็กชายธนกฤต   ชูพยันต์ อนุบาลพัทลุง  
22 เด็กหญิงอภิญญา   ทองหนู อนุบาลพัทลุง  
23 เด็กหญิงปุญญิศา   ยิ้วเหี้ยง อนุบาลปัตตานี  
24 เด็กหญิงสุจิรา   หิรัญวิญญู อนุบาลปัตตานี  
25 เด็กหญิงฐิติวรดา   หมัดหวัน อนุบาลยะลา  
26 เด็กหญิงกฤติยากร   คงคาเนรมิต อนุบาลยะลา