มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 097
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายธัณเทพ   ด้วงชู อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายธนกร   สระรักษ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กชายปาณัสมุ์   ไกรเทพ อนุบาลพังงา  
4 เด็กชายปัน แพททริค   คีช อนุบาลพังงา  
5 เด็กชายธรรมรัตน์   ต้นเตย อนุบาลภูเก็ต  
6 เด็กหญิงอนันตญา   ลิมป์สุทธิพงศ์ อนุบาลภูเก็ต  
7 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สุภาวิทย์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
8 เด็กชายอโณทัย   ไชยโยธา อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
9 เด็กชายกฤตภาส   สังวาลวงษ์ อนุบาลระนอง  
10 เด็กชายทัตพงศ์   พรมมานอก อนุบาลระนอง  
11 เด็กชายพัชรพล   สมประสงค์ อนุบาลชุมพร  
12 เด็กชายฉัตรดนัย   ชูสุริแสง อนุบาลชุมพร  
13 เด็กชายเสฎฐวุฒิ   รักขา อนุบาลสงขลา  
14 เด็กชายภาคิน   คล้ายกุ้ง อนุบาลสงขลา  
15 เด็กชายปองรัก   รักขะพันธ์ อนุบาลสตูล  
16 เด็กชายกรพล   พุมมณี อนุบาลสตูล  
17 เด็กชายวรภัทร   เพ็ชรฉุย อนุบาลตรัง  
18 เด็กชายภูมินันท์   รอดอ่อน อนุบาลตรัง  
19 เด็กชายกษมา   อรุณรัตน์ อนุบาลปัตตานี  
20 เด็กชายกรวิทย์   เกศโร อนุบาลปัตตานี  
21 เด็กชายวุฒิภัทร   หุ้นเอียด อนุบาลยะลา  
22 เด็กชายรัชพล   แซ่ฮ่อน อนุบาลยะลา