มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 096
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงนภัสสร   ศิริศักดิ์วัฒนา อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงณภัทร   โรจน์วชิรานนท์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงกฤตยา   เชื้อสกุลวนิช อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงพรกรัณย์   อริยวงศ์ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงนัจวา   สรรพกิจผล อนุบาลพังงา  
6 เด็กชายปัณณกรณ์   ปานโรจนวาณิชย์ อนุบาลพังงา  
7 เด็กชายกรภพ   แพนชัยภูมิ อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กหญิงกฤตธัช   รุ่งกิจวรดล อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงปุณยวีร์   ฤทธิพรัด อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายดลพิพรรธ   ปฐมวงศ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายปรัชญ์   เอี่ยมจิตต์ อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงพิชญาภา   คีรีเขต อนุบาลระนอง  
13 เด็กหญิงกานต์พิชชา   ปัญญาถม อนุบาลชุมพร  
14 เด็กชายภูวฤทธิ์   รัตนพันธ์ อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงพัชริญา   เตละวานิช อนุบาลสงขลา  
16 เด็กหญิงธัญภรณ์   จินดาพันธ์ อนุบาลสงขลา  
17 เด็กชายภูมิพัฒน์   สุขสะปาน อนุบาลสตูล  
18 เด็กหญิงกานต์ณิชา   ตันสกุล อนุบาลสตูล  
19 เด็กหญิงนิศานาถ   ทองเรืองรักษ์ อนุบาลตรัง  
20 เด็กหญิงพิชญาดา   มาพันธ์ อนุบาลตรัง  
21 เด็กหญิงณัฐธยาน์   จันทร์นวล อนุบาลพัทลุง  
22 เด็กชายสรวิชญ์ เอียดคง    อนุบาลพัทลุง  
23 เด็กหญิงปายฟ้า   เนาวมุกดา อนุบาลปัตตานี  
24 เด็กหญิงพิมลรัตน์   เจะแล อนุบาลปัตตานี  
25 เด็กชายอุดมวงศ์   วรรณเริก อนุบาลยะลา  
26 เด็กชายอัซซาน   อาดหมัน อนุบาลยะลา  
27 เด็กชายกรวิชญ์   มั่นคง อนุบาลนราธิวาส  
28 เด็กหญิงวานีดา   ลาเต๊ะ อนุบาลนราธิวาส