มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 091
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายธนวัติ   พลูหนัง อนุบาลพังงา  
2 เด็กชายวรภพ   ธินมารมย์ อนุบาลพังงา  
3 เด็กชายสิทธิพงศ์   ทับชู อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงลักษิกา   สมศิริ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงวรชนก   สนิทปู่ อนุบาลภูเก็ต  
6 เด็กหญิงสุธาสินี   ล่อจ้า อนุบาลภูเก็ต  
7 เด็กหญิงพุดพิชา   แสงจันทร์ดา อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
8 เด็กหญิงศศิประภา   ภักดี อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
9 เด็กชายทัพพ์   คงคล้าย อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายทรรศนะพล   เทพรักษ์ อนุบาลชุมพร  
11 เด็กชายกษิดิศ   โสมนัส อนุบาลชุมพร  
12 เด็กชายนวมินทร์   รักเกลี้ยง อนุบาลชุมพร  
13 เด็กหญิงญาณิศา   เรืองศรี อนุบาลสตูล  
14 เด็กหญิงกิติมณต์   คงสุข อนุบาลสตูล  
15 เด็กหญิงแพรววนิต   เหมือนจันทร์ อนุบาลสตูล  
16 เด็กหญิงพุทธชาด   นาคบรรพ์ อนุบาลตรัง  
17 เด็กหญิงอรณิชา   ท่าจีน อนุบาลตรัง  
18 เด็กชายศุภกิตติ์   เต็มสุข อนุบาลตรัง