มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 090
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงสินีรัศ   ทรัพย์สิน อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงสุนันทา   เลกากาญจน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงกชพรรณ   นาคคง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงศิริรัตน์   ลิ้มสกุล อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
5 เด็กหญิงปวีณา   ชนะภัย อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงวริศรา   เพชรหนู อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
7 เด็กหญิงณัฐรินีย์   สุขรักษ์ อนุบาลสงขลา  
8 เด็กหญิงณัฐณิชา   เนื่องเนาว์ อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงเขมิสรา   จูห้อง อนุบาลสงขลา  
10 เด็กหญิงอชิรญา   ทองขวัญ อนุบาลสตูล  
11 เด็กหญิงมุฑิตา   บัวเพ็ชร อนุบาลสตูล  
12 เด็กหญิงขวัญจิรา   สกุลเจริญพงค์ อนุบาลสตูล  
13 เด็กหญิงแพรไหม   กาญจนพรหม อนุบาลตรัง  
14 เด็กหญิงศรุตา   ปลอดแก้ว อนุบาลตรัง  
15 เด็กหญิงนริสา   มืดมาก อนุบาลตรัง