มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 087
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายชัชวัสส์   อินทรโอสถ อนุบาลพังงา  
2 เด็กชายกันต์ธีร์   นุ่มคง อนุบาลพังงา  
3 เด็กชายศุภวิชญ์   สุขวโรดม อนุบาลพังงา  
4 เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์   ขันเพ็ชร อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายชาดา   ลิ่มสกุล อนุบาลภูเก็ต  
6 เด็กชายเจตนิพัทธ์   แกล้วกล้า อนุบาลภูเก็ต  
7 เด็กหญิงธฤษวรรณ   พลวัชรินทร์ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงปิยพร   สุทธิพร อนุบาลชุมพร  
9 เด็กหญิงกัลชญานี   เต็มพร้อม อนุบาลชุมพร  
10 เด็กหญิงสิริสุดา   เพชรกาฬ อนุบาลสตูล  
11 เด็กหญิงอภิสรา   วรพงษ์ อนุบาลสตูล  
12 เด็กหญิงสลิลลา   เกปัน อนุบาลสตูล