มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 008
แบบลงทะเบียนนักเรียน : อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงกวิสรา   รัตนบัณฑิต อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงธาลิสสา   จุลชู อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงกัญญภัค   จีนเอียด อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงเบญญาภา   ดีประเสริฐทรัพย์ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงธิติยา   แซ่ฉั่ว อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงปริชญา   ทองเมืองสัก อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงณัฐสินี   นาคแท้ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายเอกรัตน์   สุวรรณรัตน์ อนุบาลสตูล  
9 เด็กหญิงจิตรลดา   บุญชัย อนุบาลตรัง  
10 เด็กหญิงพีรยา   ชูสุดรักษ์ อนุบาลพัทลุง  
11 เด็กหญิงศุภพิชญ์   มาถนอม อนุบาลยะลา  
12 เด็กหญิงชนิตา   ปิยะญาติ อนุบาลนราธิวาส