มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 007
แบบลงทะเบียนนักเรียน : อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงนิศารัตน์   สุวรรณ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงนภัสศรณ์   บุญส่ง อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   แซ่ฉั่ว อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา   การะเวก อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงสุพิชา   สุขุม อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายณัฐชนน   ชุมทองมา อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงน้ำเพชร   บูรณเทศ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงซัลมีญ่า   แหล่ทองคำ อนุบาลสตูล  
9 เด็กหญิงไอศิกา   เพทาย อนุบาลตรัง  
10 เด็กหญิงปวริศา   ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ อนุบาลยะลา  
11 เด็กหญิงฟาติณณา   เจะมุ อนุบาลนราธิวาส