มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 059
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายพิพัฒน์   เล็กกุล อนุบาลกระบี่  
2 เด็กชายกิตติกวิน   นาวีทัน อนุบาลภูเก็ต  
3 เด็กชายธีรเดช   ปิ่นวิเศษ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
4 เด็กชายญาณวุฒิ   คงหาญ อนุบาลระนอง  
5 เด็กชายณัฐภัทร   หมันหมาด อนุบาลสงขลา  
6 เด็กชายณัฐณรัณ   ยุสุบ อนุบาลตรัง  
7 เด็กชายนราทัศน์   ขำอนันต์ อนุบาลนราธิวาส