มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 058
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงณลันตา   เจริญผล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงนันท์นภัส   ฉัตรตระกูลรักษ์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงกรวรรณ     วรรณงาม อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงกวิสรา   เพ็ชรนะ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงณิชาภัทร   เพ็ชรเสน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงมัชฌิมา   อังษานาม อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์   ฉิมธนู อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงปัณฑิตา   กฤติยาสกุล อนุบาลสตูล  
9 เด็กหญิงขวัญข้าว   สังข์วิสุทธิ์ อนุบาลตรัง  
10 เด็กหญิงพรประทาน   อินทรภักดิ์ อนุบาลพัทลุง  
11 เด็กหญิงภัณฑิรา   แสงเนตร อนุบาลปัตตานี  
12 เด็กหญิงฐาปนี   รักราวี อนุบาลนราธิวาส