มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 056
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงกัญญารัตน์   จินดาเรือง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงปัญญารัตน์   ไล่กสิกรรม อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงรตินันท์   ค้ำชูชาติ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงกวิสรา   เพ็ชรนะ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงวรวรรณ   ติสิทไชย อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงชัชธิดา   มิตรเมือง อนุบาลชุมพร  
7 เด็กหญิงธนัญญา   เตียววิริยะกุล อนุบาลสตูล  
8 เด็กหญิงโศภิษฐา   ดำแก้ว อนุบาลตรัง  
9 เด็กหญิงชื่นชัญญา   ทองคง อนุบาลพัทลุง  
10 เด็กหญิงวันสิริ   อุ่นเรือน อนุบาลปัตตานี  
11 เด็กหญิงจุฑามณี   เซ่งซ้าย อนุบาลยะลา  
12 เด็กหญิงธนพร   เมฆบัญชา อนุบาลนราธิวาส