มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 055
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายวสิษฐ์พล   ตันติวิวัฒน์ อนุบาลกระบี่  
2 เด็กชายณัทภัค     วารีรักษ์ อนุบาลพังงา  
3 เด็กชายฐปนวัฒน์   ชาลี อนุบาลภูเก็ต  
4 เด็กชายธีรเดช   ปิ่นวิเศษ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
5 เด็กชายจิรเมธ   สกุณี อนุบาลระนอง  
6 เด็กชายสกล   เดชคงคา อนุบาลชุมพร  
7 เด็กชายวลาดีเนีย   อับดุลเลาะ อนุบาลสตูล  
8 เด็กชายวชิรวิทย์   เอ้งฉ้วน อนุบาลตรัง