มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 053
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายภีสเดช   สุราราช อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายคณพศ   มิตตะกา อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายศิรพันธ์   ปิยาดิรัตน์ อนุบาลภูเก็ต  
4 เด็กชายวรภพ   กลับผดุง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
5 เด็กชายจิรเมธ   สกุณี อนุบาลระนอง  
6 เด็กชายนิติธร   ยิ้มศรี อนุบาลชุมพร  
7 เด็กชายเก่งกล้า   ธีระกุลพิศุทธิ์ อนุบาลสตูล  
8 เด็กชายเจสซี่   คิง อนุบาลตรัง  
9 เด็กชายนพวิทย์   มากคงแก้ว อนุบาลยะลา  
10 เด็กชายธฤตวัน   จันทร์ทอง อนุบาลนราธิวาส