มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 052
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงณัฐนรี   จักรวรรดิ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงเจนจิรา   สุขดวง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงเทวญาณี   สุดทองคง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงปวริศา   หง้าบุตร อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงณัฐนันท์   กำลังดี อนุบาลกระบี่  
6 เด็กชายศุภเดช   อิทธิฤทธิ์ อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิงจิดาภา   รัตนศิริเนตร อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กหญิงอภิรุจี   รักษาราษฎร์ อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงเมธาวดี   เอียดอ้น อนุบาลภูเก็ต  
10 เด็กชายกฤษฎา   แสงวิจิตรกุล อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายฐิติวัฒน์   เมฆเสน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
12 เด็กชายณัฐพงษ์   คงไพร อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
13 เด็กหญิงณัฐกุล   อินทะเสม อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงกุญช์ชญา   เพชรขุ้ม อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงนิรชา   ศรีพักตร์ อนุบาลชุมพร