มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 050
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายศิวกร   ศักดิ์เกิด อนุบาลกระบี่  
2 เด็กหญิงกชนิภา   ช่วยภักดี อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงณิชากร   แพใหม่ อนุบาลภูเก็ต  
4 เด็กหญิงพรนภัส   สุทิน อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายขิมทอง   เทือกทิพย์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงกัณฏิชา   บุตรหมื่น อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
7 เด็กหญิงปฏิญญา   สีดำ อนุบาลตรัง  
8 เด็กหญิงวิภาดา   ชูคง อนุบาลตรัง