มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 045
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงชานาภา   ภิรมย์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายกฤตกร   สิงห์ศรีโว อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงนภสร   สหกิจ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงณภัทร   งามขจรกุลกิจ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงธีร์วรา   คงพันธ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงธนพร   คุณดิลกวิจิตร อนุบาลชุมพร  
7 เด็กหญิงนันท์นภัส   อำภัยฤทธิ์ อนุบาลสตูล  
8 เด็กหญิงบุญญิศา   โมทอง อนุบาลตรัง  
9 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์   จันทร์ลาม อนุบาลพัทลุง  
10 เด็กหญิงนรมน   จันทนา อนุบาลปัตตานี  
11 เด็กหญิงภัคธีมา   ไชยมงคล อนุบาลนราธิวาส