มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 043
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงพิชญา   ภักดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายยศกร   เพชรรัตน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงนัทธมน   พิทักษ์วงศ์ อนุบาลกระบี่  
4 เด็กชายณฐมน   บัวเนียม อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายพีรวิชญ์   ทองสุริยวงศ์ อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงกฤตมุข   กะสิรักษ์ อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงศุภนิดา   ฮั้นประเสริฐ อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายธนเดช   ทองสร้าง อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงณัฐธิดา   ส่งประดิษฐ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายพลานุภาพ   ขุนทอง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กหญิงจีระพร   เหลาหเรณู อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงจีรทีปด์   เลี่ยมไข่ต่วน อนุบาลระนอง  
13 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   ฉ่ำฉิ้ม อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงภาวิณีย์   เรืองพงษ์สาร อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงยศวดี   อุคคติ อนุบาลสตูล  
16 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส   จันทกูล อนุบาลสตูล  
17 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า   ศรีไทย อนุบาลตรัง  
18 เด็กหญิงณัฐิดา   บานชื่น อนุบาลตรัง  
19 เด็กหญิงณิชา   บุญประกายแก้ว อนุบาลพัทลุง  
20 เด็กชายสุดเขต   นุ้ยคง อนุบาลพัทลุง  
21 เด็กหญิงโซเฟียนา   มะเกะ อนุบาลปัตตานี  
22 เด็กหญิงนูรฟาเดีย   หวังจิ อนุบาลปัตตานี  
23 เด็กชายคีฎณภัจจ์   เก้าเอี้ยน อนุบาลยะลา  
24 เด็กหญิงวิรัลยุพา   ศิริจิตร อนุบาลยะลา  
25 เด็กหญิงพรศิริ   วัฒนชัย อนุบาลนราธิวาส  
26 เด็กหญิงนินาดา   หะยีนิเลาะ อนุบาลนราธิวาส