มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 040
แบบลงทะเบียนนักเรียน : มารยาทไทย ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายสิรวิชญ์   โชติแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงอัญมณี   ลีละวัฒน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงญาณิศา   ราชานาค อนุบาลกระบี่  
4 เด็กชายวรดร   แซ่ไล่ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายบรรพต   ศรีสุพรรณ อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงจิรัชญา   ทองมี อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงณัชชา   พิชกรรม อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายพศิน   สิริพรรุ่งโรจน์ อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงอรพิชญา   ชูเกิด อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายกฤติเดช   วิทิพย์รอด อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กหญิงณัฐพัทร   กะมุทากร อนุบาลระนอง  
12 เด็กชายธีภัทร   ภู่ไพบูลย์ อนุบาลระนอง  
13 เด็กชายกฤษณ์   ชาญนคร อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงยลรดา   ลิ้มกิจรุ่งเรือง อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์   เสนาวัลย์ อนุบาลสงขลา  
16 เด็กชายนันทิวรรธน์   จันทร์เอียด อนุบาลสงขลา  
17 เด็กชายจอมทัพ   จีนลิบ อนุบาลสตูล  
18 เด็กหญิงปวริศา   พูนพานิช อนุบาลสตูล  
19 เด็กชายณัฐวัตร   ธรรมอักษร อนุบาลตรัง  
20 เด็กหญิงฐิตาพร   แสงแป้น อนุบาลตรัง  
21 เด็กหญิงณัฐรดา   ดวงสอดสี อนุบาลปัตตานี  
22 เด็กชายปรมี   หลงหวัง อนุบาลปัตตานี  
23 เด็กหญิงกมลลักษณ์   พยากรณ์ อนุบาลยะลา  
24 เด็กชายณัฐพัชร   เพชรมณี อนุบาลยะลา  
25 เด็กชายแทนคุณ   จอนเจิม อนุบาลนราธิวาส  
26 เด็กหญิงกฤตพร   พงษ์พานิช อนุบาลนราธิวาส