มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 004
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงสุพิชชา   เศรษฐเอกพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายปริญ   ส่งศรี อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายจิราพัชร์   ทองทวี อนุบาลพังงา  
4 เด็กชายภาคิน   พรหมเกตุ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายสุพศิน   เกิดผล อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงชลพรรษ   มูลเตรียม อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงพิชชานันท์   กลางณรงค์ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายธฤษณุ   โยธาทัย อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงชนสรณ์   นวลพรม อนุบาลสตูล  
10 เด็กหญิงชวัลนุช   เชื้อชาญชัย อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงวารีทิพย์   ทิพย์วารีรมย์ อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กหญิงนัชมีย์   อิสมาอีลอาฮมัด อนุบาลปัตตานี  
13 เด็กหญิงอริสสา   โรจนอุดมศาสตร์ อนุบาลยะลา