มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 039
แบบลงทะเบียนนักเรียน : มารยาทไทย ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายสัจจพร   รินทรวิฑูรย์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงนิรัชพร   ชนะวรรณ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงวัญญา   แก้วดี อนุบาลกระบี่  
4 เด็กชายอิทธิพันธ์   สุขพันธุ์ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงสุชญา   ทรงศรี อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงนวัช   ทองขาว อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงณัฐชยา   อุ่นเมือง อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายธนกฤต   วิมลพันธุ์ อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงฐิติวรดา   ชัยสะอาด อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายนนทพัทธ์   ศรีแก้วคง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายชโนดม   อิ่มชื่น อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงศศิภัสสร   โสมทอง อนุบาลระนอง  
13 เด็กชายชยางกูร   เครือวงจันทร์ อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงณัฐกานต์   เผือกโสมณ อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงญาณภัทร   ยี่ซ้าย อนุบาลสงขลา  
16 เด็กชายรตน   ณะสุข อนุบาลสงขลา  
17 เด็กชายสิทธิโชค   ทิพย์บุญ อนุบาลสตูล  
18 เด็กหญิงณัฐญาดา   นาครอด อนุบาลสตูล  
19 เด็กชายธนพล   จริงจิตต์ อนุบาลตรัง  
20 เด็กหญิงอัญชิสา   ขาวสุด อนุบาลตรัง  
21 เด็กหญิงณัฐธีรา   ไพรแก้ว อนุบาลปัตตานี  
22 เด็กชายกฤตภาส   พัฒนจินดา อนุบาลปัตตานี  
23 เด็กหญิงภาสินี   ประดับเพชรรัตน์ อนุบาลยะลา  
24 เด็กชายจินตภาณัฏฐ์   ศรีหาวงศ์ อนุบาลยะลา  
25 เด็กชายนัทธวัฒน์   พรมขาวทอง อนุบาลนราธิวาส  
26 เด็กหญิงฐิตาพร   วัฒนวณิชชา อนุบาลนราธิวาส