มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 037
แบบลงทะเบียนนักเรียน : เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   เจริญชัยไพศาล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงณัฏฐา   ห่อกุล อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายภควพจน์   อิโตะ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงหฤทชนัน   พลรบ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงปิยรัตน์   มาตบุญโท อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงตีรณา   ศรีเกตุ อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงชญาดา   สกุลปักษ์ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงภูริมา   ทะวา อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงเพชรลดา   บุญนวล อนุบาลสตูล  
10 เด็กชายจักรภัทร   วิฑูรชาตรี อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงศิโรรัตน์   ลอยคลัง อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กหญิงนพภัสสร   ดำรงกูล อนุบาลยะลา  
13 เด็กหญิงสุพรรณศิลา   นัมคณิสร อนุบาลนราธิวาส