มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 031
แบบลงทะเบียนนักเรียน : เพลงคุณธรรม ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงทอปัด   ปรีชานนท์ อนุบาลกระบี่  
2 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   เพชรสุก อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายภูมิดล   กิตติสิทโธ อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงปุญญิศา   เผือกเนียร อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงสุประวีณ์   ทองคง อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงธัชจิรา   ศรีฟ้า อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงกัณภัส   เดินหน อนุบาลพังงา  
8 เด็กหญิงปิยาภรณ์   หอมหวล อนุบาลพังงา  
9 เด็กหญิงชนินาถ   กรอบแก้ว อนุบาลพังงา  
10 เด็กหญิงณิชาบูล   แท่นหิรัญ อนุบาลพังงา  
11 เด็กหญิงชนัญชิดา   ฟ้ารุ่งสาง อนุบาลภูเก็ต  
12 เด็กหญิงชลลดา   กองข้าวเรียบ อนุบาลภูเก็ต  
13 เด็กหญิงธัญชนก   ไชยนันทน์ อนุบาลภูเก็ต  
14 เด็กหญิงนานา   จิตรพัฒนากุล อนุบาลภูเก็ต  
15 เด็กหญิงปัทมพร   ถิ่นลิพอน อนุบาลภูเก็ต  
16 เด็กหญิงจิตราภา   เอี่ยมเขียว อนุบาลชุมพร  
17 เด็กหญิงศิรภัสสร   โกกนุต อนุบาลชุมพร  
18 เด็กหญิงณีรนุช   ทองอำพล อนุบาลชุมพร  
19 เด็กหญิงพลอยปภัส   ศรีพักตร์ อนุบาลชุมพร  
20 เด็กหญิงรักษิตา   จิตรอำพร อนุบาลชุมพร  
21 เด็กหญิงณัฐนันท์   อรุณพันธุ์ อนุบาลสตูล  
22 เด็กหญิงกุลธิดา   ประพฤติ อนุบาลสตูล  
23 เด็กหญิงกมลรัตน์   วงศ์อนันต์ อนุบาลสตูล  
24 เด็กหญิงปาริชาติ   นุ่งอาหลี อนุบาลสตูล  
25 เด็กชายรวิกร   กาญจนะ อนุบาลสตูล  
26 เด็กหญิงธนกานต์   เลื่อนแก้ว อนุบาลตรัง  
27 เด็กหญิงปรีญาวรรณ   ขุนปราบ อนุบาลตรัง  
28 เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มาแสง อนุบาลตรัง  
29 เด็กหญิงชนม์ชนก   ทองเดช อนุบาลตรัง  
30 เด็กหญิงยุวันดา   สงสุวรรณ อนุบาลตรัง  
31 เด็กหญิงจิดาภา   อ้นพุ่ม อนุบาลพัทลุง  
32 เด็กหญิงณัฐกฤตา   เสนาชู อนุบาลพัทลุง  
33 เด็กหญิงภัทรมน   ชนะสงคราม อนุบาลพัทลุง  
34 เด็กหญิงภัทราวดี   หนูเจริญ อนุบาลพัทลุง  
35 เด็กหญิงปณิตา   อิสโม อนุบาลพัทลุง  
36 เด็กหญิงวรรณา   มานะสุข อนุบาลปัตตานี  
37 เด็กหญิงปภาดา   อินภิรมย์ อนุบาลปัตตานี  
38 เด็กหญิงนาเดีย   โต๊ะปังหลู อนุบาลปัตตานี  
39 เด็กหญิงอริศรา   อุดมเศรษฐ์ อนุบาลปัตตานี  
40 เด็กหญิงฟาตันณ์   บารู อนุบาลปัตตานี  
41 เด็กหญิงสุภานันท์   โต๊ะดำ อนุบาลยะลา  
42 เด็กหญิงเบญญาภา   บือนา อนุบาลยะลา  
43 เด็กหญิงปรีณาภา   วรรณชาลีกุล อนุบาลยะลา  
44 เด็กหญิงณิชกุล   ไชยแก้ว อนุบาลยะลา  
45 เด็กหญิงศศิธร   มณีรัตน์ อนุบาลยะลา