มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 028
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงธัญญา   ประพฤติดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงพิชชาภา   บุญวัน อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงธีรฎาภัทร์   อนุรักษ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กชายกษิดิ์เดช   ธิรักษพันธ์ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงปัณญพัสตร์   เพิ่มหรรษา อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงอัญชิสา   ครองรั้ว อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์   แย้มยิ่ง อนุบาลพังงา  
8 เด็กหญิงณัชชกมล   สิทธิการ อนุบาลพังงา  
9 เด็กหญิงอันนา   อนุรักษ์ อนุบาลพังงา  
10 เด็กหญิงกชพร   ตันติวิท อนุบาลภูเก็ต  
11 เด็กหญิงชลณิศา   มากเมือง อนุบาลภูเก็ต  
12 เด็กหญิงรินรดา   สิทธิตัน อนุบาลภูเก็ต  
13 เด็กหญิงช่อฟ้า   เพ็ชรแบน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
14 เด็กหญิงสิรามล   อรัญไสว อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
15 เด็กหญิงฐิติญาธรณ์   บัวศรี อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
16 เด็กหญิงชาลิสา   ทองสกุล อนุบาลระนอง  
17 เด็กหญิงญาณิสา   อามีน อนุบาลระนอง  
18 เด็กหญิงพลอยณกุล   ผุสดี อนุบาลระนอง  
19 เด็กหญิงนันท์นภัส   คุณวุฒิ อนุบาลชุมพร  
20 เด็กหญิงทักสิกานต์   แก้วเกตุ อนุบาลชุมพร  
21 เด็กหญิงสุชาวลี   พลวารินทร์ อนุบาลชุมพร  
22 เด็กชายอาชวิน   โยมเมือง อนุบาลสตูล  
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์   วนสุนทร อนุบาลสตูล  
24 เด็กหญิงสิริภัทร   ศุขมณี อนุบาลสตูล  
25 เด็กหญิงธนภรณ์   หนูเหมือน อนุบาลตรัง  
26 เด็กหญิงวิชญาดา   คล้ายทอง อนุบาลตรัง  
27 เด็กหญิงชนิษฎา   ทองจีน อนุบาลตรัง  
28 เด็กหญิงดรุณี   พิชัยรัตน์ อนุบาลยะลา  
29 เด็กหญิงพิชชาพร   แก้วขาว อนุบาลยะลา  
30 เด็กหญิงนัฐฎี   กีละ อนุบาลยะลา