มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 026
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงกัลยกร   คุ้มภัย อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงทองณภค   ดุลย์เภรี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงกิตติกา   ศรเกลี้ยง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กชายกิตติกวิน   เกกินะ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายสิริวิชญ์   ศรีสุขโข อนุบาลกระบี่  
6 เด็กชายไตรบุญ   เฉี่ยหม่อง อนุบาลกระบี่  
7 เด็กชายชวกิจ   กองแก้ว อนุบาลพังงา  
8 เด็กชายศิวัช   สินทรัพย์ อนุบาลพังงา  
9 เด็กชายพัทธดนย์   มงคล อนุบาลพังงา  
10 เด็กหญิงชัญญพิชญ์   สุดสม อนุบาลภูเก็ต  
11 เด็กหญิงปวรรณรัตน์   สนามพลี อนุบาลภูเก็ต  
12 เด็กหญิงสโรชินี   จันทร์มุข อนุบาลภูเก็ต  
13 เด็กหญิงรับพร   นิกรหัสชัย อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
14 เด็กหญิงฐิตาภา   ศรีวารีรัตน์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
15 เด็กหญิงศศิ   เมืองเขียว อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
16 เด็กชายก้องภพ   ตะโฉ อนุบาลระนอง  
17 เด็กหญิงณฐยา   กรพัฒน์ อนุบาลระนอง  
18 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์   เหลาหเรณู อนุบาลระนอง  
19 เด็กหญิงจิรัชยา   อิสรรักษ์ อนุบาลสงขลา  
20 เด็กหญิงกรวรรณ   ทองนิ่ม อนุบาลสงขลา  
21 เด็กหญิงอมลธีรา   พระธาตุ อนุบาลสงขลา  
22 เด็กหญิงวรรณวนัช   เอกเจริญกุล อนุบาลสตูล  
23 เด็กหญิงพรสุดา   เบ็ญหมีน อนุบาลสตูล  
24 เด็กหญิงรัญชนา   แดงฤทธิ์ อนุบาลสตูล  
25 เด็กหญิงณภัทร   นานอน อนุบาลตรัง  
26 เด็กหญิงพัชราภรณ์   หุ้นย่อง อนุบาลตรัง  
27 เด็กหญิงอรุณมาศ   หยูจีน อนุบาลตรัง  
28 เด็กหญิงอัมมา   สมันเหมือน อนุบาลปัตตานี  
29 เด็กหญิงจิรนันท์   สุกใส อนุบาลปัตตานี  
30 เด็กหญิงมนัสชนก   ธรรมชาติ อนุบาลปัตตานี  
31 เด็กหญิงจิราภัทร   วิรัตยานนท์ อนุบาลยะลา  
32 เด็กหญิงอชิรญาณ์   ปฏิเวช อนุบาลยะลา  
33 เด็กหญิงวรัญญา   พงสุวรรณศิริ อนุบาลยะลา  
34 เด็กหญิงบุญญาภา   ตันวินิตกุล อนุบาลนราธิวาส  
35 เด็กหญิงณัฐธิดา   เทพโซ๊ะ อนุบาลนราธิวาส  
36 เด็กหญิงศุภิสรา   ขวัญชุม อนุบาลนราธิวาส