มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 024
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายวรกันต์   ไหมดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายติณณ์   เกี่ยวพันธ์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงนะดา   ขนาดผล อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงโชติรส   แซ่อึ๋ง อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายน้ำมนต์   เกิดบัวทอง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายณัฐวุฒิ   อัศวพัชระ อนุบาลระนอง  
7 เด็กชายภัทรพล   วงศ์ชนะมา อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายธีรเดช   จันทร์เลื่อน อนุบาลสงขลา  
9 เด็กชายสุริยา   แซ่ห้าว อนุบาลสตูล  
10 เด็กชายนิติภูมิ   สุขทรัพย์ประเสริฐ อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงธัญวรัตน์   ปานทุ่ม อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กชายเบญจมินทร์   ไอแซค แม็คแนล อนุบาลปัตตานี  
13 เด็กชายปุณยวีร์   พร้อมสุข อนุบาลยะลา