มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 023
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายปฤณ   ภูวรกิจ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายเตชธรรศ   บรรดาศักดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงตุลยดา   แย้มยิ่ง อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร   อาภาคัพภะกุล อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายภัทรกร   สิงห์ฆาฬะ อนุบาลภูเก็ต  
6 เด็กชายสิรวิชญ์   สมุทบาล อนุบาลภูเก็ต  
7 เด็กชายทรงพล   อ่อนวัช อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
8 เด็กชายนรวิชญ์   สีแดงดี อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
9 เด็กชายชนสิษฎ์   ชุมทองมา อนุบาลระนอง  
10 เด็กชายวีรวิชญ์   พิมพ์ลี อนุบาลระนอง  
11 เด็กหญิงวิภาวี   ปราสาทิกะพันธ์ อนุบาลชุมพร  
12 เด็กหญิงภัทรธิดา   เพชรณรงค์ อนุบาลชุมพร  
13 เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มจำรัส    อนุบาลสตูล  
14 เด็กชายธนกร   แสงจันทร์ อนุบาลสตูล  
15 เด็กชายกันติทัต   ดำเดิม อนุบาลตรัง  
16 เด็กหญิงวรรษพร   วัชรินทร์ธาดา อนุบาลตรัง  
17 เด็กชายจักรภพ   คงเรือง อนุบาลพัทลุง  
18 เด็กชายธนพนธ์   อนุมณี อนุบาลพัทลุง  
19 เด็กหญิงนิศรา   นิเลาะ อนุบาลปัตตานี  
20 เด็กหญิงนันทนัช   จันทร์หอม อนุบาลปัตตานี  
21 เด็กชายฮาดี้   กาเซ็ง อนุบาลยะลา  
22 เด็กชายชวินทร์   บุญธรักษา อนุบาลยะลา