มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 021
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายดาวินท์   ตันสุขเกษม อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงปวันพัสตร์   จำนงรัตน์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายอรรถนนท์   มุ่งกิจ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงปาริณรัตน์   สาทะกิจ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายปัณณธร   มณีรังษีสุวรรณ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายจิตตพัทธ์   ทองก้อน อนุบาลระนอง  
7 เด็กชายณภัทร   กังวานสุระ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายบารมี   สุขมาลย์ อนุบาลสตูล  
9 เด็กหญิงวิชญาดา   เชาวน์วุฒิกุล อนุบาลตรัง  
10 เด็กหญิงปาลิตา   แนวชาลี อนุบาลยะลา  
11 เด็กชายทิวัตถ์   ทองเอียด อนุบาลนราธิวาส