มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 020
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงปฏิณญา   แสงนิล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงรวิสรา   มะโนภักดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กชายภวัต   ลิลาพันธิสิทธิ อนุบาลภูเก็ต  
4 เด็กชายภัทรพล   บุญวรรโณ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงกฤตพร   ขวัญสง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายกิติพัฒน์   ทิวแพ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
7 เด็กชายคุณัชญ์   อินทสะโร อนุบาลระนอง  
8 เด็กชายศิวกร   แสงศรี อนุบาลระนอง  
9 เด็กหญิงปภาพินน์   งั่นบุญศรี อนุบาลชุมพร  
10 เด็กชายยศวิน   จงศรีรัตนพร อนุบาลชุมพร  
11 เด็กชายปัญญพัฒน์   อังสุภานิช อนุบาลสตูล  
12 เด็กชายพฤกษ์   วั่นซ้วน อนุบาลสตูล  
13 เด็กชายอังค์กร   เพชรอุบล อนุบาลตรัง  
14 เด็กหญิงสุทธิกานต์   มันทุ่ย อนุบาลตรัง  
15 เด็กหญิงพิชามญชุ์   สังข์จีน อนุบาลพัทลุง  
16 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   มรกตคันโธ อนุบาลพัทลุง  
17 เด็กชายจารุภัทร   อุ้ยดำ อนุบาลยะลา  
18 เด็กชายพีรวิชญ์   บัวแก้ว อนุบาลยะลา