มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 002
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายวีรภัทร   วรรณวาสน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงอุษณิษา   จงบุรี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงอภิชญา   กุลสมบัติ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กชายสธัณติ   สูงส่งเกียรติ อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงพิชญา   สุระ อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงอาทิตยา   คูหาพงศ์ อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิงอัชยาณี   ดอกไม้ อนุบาลพังงา  
8 เด็กหญิงนฐวรรณ   พิราบขาว อนุบาลพังงา  
9 เด็กหญิงณัฐนันท์   ศรีษะโหน่ อนุบาลพังงา  
10 เด็กชายภูวิศ   ทองมีบัว อนุบาลภูเก็ต  
11 เด็กหญิงอารยา   เส็มสัน อนุบาลภูเก็ต  
12 เด็กหญิงพรปวีณ์   นิติธรรมมานนท์ อนุบาลภูเก็ต  
13 เด็กหญิงปรียนันท์   สุมทุม อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
14 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ใจดี อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
15 เด็กหญิงปิ่นแก้ว   ชูงแสงศรี อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
16 เด็กหญิงธนัชพรรณ   สุขอร่าม อนุบาลระนอง  
17 เด็กหญิงพรนับพัน   เอี่ยมจิตต์ อนุบาลระนอง  
18 เด็กหญิงชรัญธิดา   อยู่คง อนุบาลระนอง  
19 เด็กหญิงเปรมยุดา   นิลชัด อนุบาลชุมพร  
20 เด็กหญิงกุลจิรา   สรรเสริญ อนุบาลชุมพร  
21 เด็กหญิงกมลวรรณ   เกตุพิมล อนุบาลชุมพร  
22 เด็กหญิงนัทรมน   ปัญญวรรณศิริ อนุบาลสงขลา  
23 เด็กหญิงพรกมลพรรณ   เพชรมีค่า อนุบาลสงขลา  
24 เด็กหญิงพิชญาภัค   ฉัตรทันต์ อนุบาลสงขลา  
25 เด็กหญิงสุณิษา   มะลิวัลย์ อนุบาลสตูล  
26 เด็กหญิงชาลิสา   ประจวบสุข อนุบาลสตูล  
27 เด็กหญิงซิลมีย์   เบญญากาจ อนุบาลสตูล  
28 เด็กหญิงสรััลชนา   กิ้มแก้ว อนุบาลตรัง  
29 เด็กหญิงปณิตา   ทองนอก อนุบาลตรัง  
30 เด็กหญิงณัฐวดี   รุณแสง อนุบาลตรัง  
31 เด็กหญิงณชนก   โสมณะ อนุบาลพัทลุง  
32 เด็กหญิงณัฎฐรีย์   ชุมพูล อนุบาลพัทลุง  
33 เด็กหญิงพัชรบุญ   บุญมี อนุบาลพัทลุง  
34 เด็กหญิงฟารีดา   เจ๊ะอุเซ็ง อนุบาลปัตตานี  
35 เด็กหญิงแก้วกัลยา   หลงสมัน อนุบาลปัตตานี  
36 เด็กหญิงวารีดา   อิสมิง อนุบาลปัตตานี  
37 เด็กหญิงชิตา   ชนะวงษา อนุบาลยะลา  
38 เด็กหญิงธันย์ชนก   ศรีพะเนิน อนุบาลยะลา  
39 เด็กหญิงฮานิซ่า   สามะ อนุบาลยะลา  
40 เด็กชายศักดินนท์   แสงสุวรรณ อนุบาลนราธิวาส  
41 เด็กชายนัควัต   แวนะไล อนุบาลนราธิวาส  
42 เด็กหญิงพิชญ์ปวีร์   ชินพงษ์ อนุบาลนราธิวาส