มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 017
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายพิชชานันท์   ถาวรสุข อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายชานน   ภิญโญธรรมโนทัย อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายนฤพัฒน์   อัยสานนท์ อนุบาลพังงา  
4 เด็กชายนราวิชญ์   พิกุลทอง อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายชิษณุพงค์   ฤทธิธรรม อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายกันต์   แสงทอง อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงรมิตา   สุขพาสน์เจริญ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงปิยะธิดา   ทันตสุวรรณ อนุบาลสงขลา  
9 เด็กชายณัฐพงษ์   นุ่นมี อนุบาลสตูล  
10 เด็กหญิงสุชานันท์   พูลพงศ์ อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงกัฐ   วงศ์สุวรรณ อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กชายพัสกร   จิรรัตนโสภา อนุบาลยะลา  
13 เด็กชายเนติธร   พรหมชัย อนุบาลนราธิวาส