มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 014
แบบลงทะเบียนนักเรียน : กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงนิชานันตร์   แย่งคุณเชาว์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงอารยา   สัตย์ศรี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงจิดาภา   ทองเล็ก อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงยาสมีน   สายนุ้ย อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายณัฐพล   กัปตัน อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงนวพรรณ   ชูดวง อนุบาลพังงา  
7 เด็กชายปรมะ   ทั่วไตรภพ อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายปัณณวรรธ   ลือใจ อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญแทน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กหญิงพิมพิดา   ไชยเดช อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กหญิงพิชญาภา   กาญจโนภาส อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงภูริดา   นันทภัคพงศ์ อนุบาลระนอง  
13 เด็กหญิงจิราลักษณ์   อาสาจารย์ อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงจิรฐิพร   มาวัง อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงเปรมสินี   เปาตะเด อนุบาลสตูล  
16 เด็กหญิงอมรรัตน์   ไหมสวัสดิ์ อนุบาลสตูล  
17 เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีนคร อนุบาลตรัง  
18 เด็กหญิงณิชาภัทร   นานอน อนุบาลตรัง  
19 เด็กหญิงนรินธร   รัตนชุม อนุบาลพัทลุง  
20 เด็กหญิงวิชญดา   ขุนภักดี อนุบาลพัทลุง  
21 เด็กหญิงชนกนันท์   ซิ้มเจริญ อนุบาลปัตตานี  
22 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ศิลาอ่อน อนุบาลปัตตานี  
23 เด็กหญิงเงินตรา   พรหมประสิทธิ์ อนุบาลยะลา  
24 เด็กหญิงเปมิกา   อั้นเต้ง อนุบาลยะลา  
25 เด็กหญิงศศิมา   ศิริมาศ อนุบาลนราธิวาส  
26 เด็กชายปริวรรต   ดำทองแสน อนุบาลนราธิวาส