มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 118
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงนภัสนันท์   ปัญจสุวรรณ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงชนเนษฏ์   อินทองคำ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงจันทรา   คุระวรรณ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงธัญวรัตน์   อินทรสุวรรณ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กชายรชาทัช   บุญพัฒน์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงสินี   ศรีสุข อนุบาลระนอง  
7 เด็กชายติณห์   บุญญกาศ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายภูมินัฐ   พูนภักดี อนุบาลสงขลา  
9 เด็กชายศุภสรณ์   ตรงจิต อนุบาลสตูล  
10 เด็กชายศุภณัฐ   ชูทิพย์ อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงวรรษมน   ไหม่วุ่น อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กชายเตชินท์   เพชรประวัติ อนุบาลปัตตานี  
13 เด็กชายฮาริส   โรจนอุดมศาสตร์ อนุบาลยะลา  
14 เด็กหญิงญัซมีน   มะหะมะ อนุบาลนราธิวาส