มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 117
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายถิรวิทย์   แววันจิต อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายสุวิจักขณ์   ระวังวงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กชายณัฐดนัย   เดชภักดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงสรญา   เดชสัภา อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงศศิธา   สังข์ปิด อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงพรพรหม   สายนุ้ย อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิงธัญวรัตม์   มีลาโพ อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กหญิงอัฐภิญญา   เหมนแก้ว อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงวีรดา   วุ่นแป้น อนุบาลภูเก็ต  
10 เด็กหญิงยูถิกา   ภูเขาทอง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายวรดนัย   สุวรรณพานิช อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
12 เด็กหญิงชนิกานต์   มิตรปล้อง อนุบาลระนอง  
13 เด็กหญิงจิรภัทร์   สุวรรณภักดี อนุบาลระนอง  
14 เด็กหญิงมนัศวรรณ์   ไชยฉิม อนุบาลระนอง  
15 เด็กหญิงธันยพร   ศิลพร อนุบาลชุมพร  
16 เด็กหญิงพนิชา   แก้วรักษ์ อนุบาลชุมพร  
17 เด็กชายปวร   แสงรักษาวงศ์ อนุบาลชุมพร  
18 เด็กชายสุธาริน   ไพศาลรังสรรค์ อนุบาลสงขลา  
19 เด็กชายจิรภัทร   ดิฐ์ษร อนุบาลสงขลา  
20 เด็กหญิงณิชารีย์   จิตประพันธ์ อนุบาลสตูล  
21 เด็กหญิงนุรมี   หลีหมัด อนุบาลสตูล  
22 เด็กชายนุรุสดี   หลีหมัด อนุบาลสตูล  
23 เด็กชายณัฐธัญ   โตสุจริตธรรม อนุบาลตรัง  
24 เด็กชายธรรมวุธ   พลพระ อนุบาลตรัง  
25 เด็กชายกุลบุรุษ   เกิดควน อนุบาลตรัง  
26 เด็กชายพีรากร   นิลแก้ว อนุบาลพัทลุง  
27 เด็กชายกษิเดช   พันธ์เศรษฐ อนุบาลพัทลุง  
28 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์   คำแก้ว อนุบาลยะลา  
29 เด็กหญิงวรรณทิพย์   อิสโร อนุบาลยะลา  
30 เด็กชายฟิรฮาน   สะอิ อนุบาลนราธิวาส  
31 เด็กชายฉัตรชวาล   ประทีปอิสสระ อนุบาลนราธิวาส