มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 116
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงธันยพร   ขาวทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงพิชชา   ประพฤติดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงสรัลพร   เดชสถิตย์ อนุบาลกระบี่  
4 เด็กหญิงพัธฐนันญ์   ต้นเลี้ยง อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายนวพล   รามพรหม อนุบาลพังงา  
6 เด็กหญิงณัฐสินี   ช่วยชู อนุบาลพังงา  
7 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สวนแก้ว อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กหญิงวรัชยา   พูนทอง อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงภัคจิรา   ไพนุรัตน์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายเตชินท์   เจริญสุข อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายพงศ์ชยุตม์   ศรีชูวงศ์ อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงมุกมินตรา   แซ่นึ่ง อนุบาลระนอง  
13 เด็กชายปวร   แสงรักษาวงค์ อนุบาลชุมพร  
14 เด็กชายนพอนัน   จันทนาผล อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงฆอดีย๊ะ   พันกาแด อนุบาลสตูล  
16 เด็กหญิงติญานา   เตาวะโต อนุบาลสตูล  
17 เด็กชายสิทธิศักดิ์   จันทโชติ อนุบาลตรัง  
18 เด็กหญิงธีรกานต์   สินยัง อนุบาลตรัง  
19 เด็กหญิงกฤติกา   ไกรแก้ว อนุบาลพัทลุง  
20 เด็กหญิงสวรัชชย์   รักษา อนุบาลพัทลุง  
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีแค อนุบาลปัตตานี  
22 เด็กหญิงณัฐชา   สุวรรณโณ อนุบาลปัตตานี  
23 เด็กหญิงปุญธิดา   ธิติดำรงเวช อนุบาลยะลา  
24 เด็กหญิงสาริศา   ชูสุดรักษ์ อนุบาลยะลา  
25 เด็กหญิงปริณดา   ขุนแผ้ว อนุบาลนราธิวาส  
26 เด็กชายธนาธิป   หมาดสตูล อนุบาลนราธิวาส