มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 115
แบบลงทะเบียนนักเรียน : อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงอัญชิษฐา   เหมกุล อนุบาลกระบี่  
2 เด็กชายรามิล   มงคลประดิษฐ์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงปาลิกา   จันทะฟอง อนุบาลพังงา  
4 เด็กชายปาราเมศ   บุญเกื้อ อนุบาลพังงา  
5 เด็กหญิงสลิลา   เพชรขจี อนุบาลภูเก็ต  
6 เด็กชายณธกร   อ่อนอินทร์ อนุบาลภูเก็ต  
7 เด็กชายปริทัศน์   บัลลพ์วานิช อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
8 เด็กชายนัฐภูมิ   เพชรพัฒน์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
9 เด็กหญิงธดากรณ์   แก่นกระจ่าง อนุบาลระนอง  
10 เด็กหญิงยมลภัทร   ชัยปิตินานนท์ อนุบาลระนอง  
11 เด็กหญิงณัฐกมล   กาญจนวิเชียร อนุบาลชุมพร  
12 เด็กหญิงกมลฉัตร   กาญจนวิเชียร อนุบาลชุมพร  
13 เด็กหญิงปภาวี   คงยก อนุบาลสงขลา  
14 เด็กหญิงดุษฎี   จอมจางวาง อนุบาลสงขลา  
15 เด็กชายคณพศ   พัฒพ่วง อนุบาลสตูล  
16 เด็กหญิงนวพร   แซ่ห้าว อนุบาลสตูล  
17 เด็กหญิงชนัญชิดา   พงศาปาน อนุบาลพัทลุง  
18 เด็กหญิงสิริประภัสร์   ศิริธร อนุบาลพัทลุง  
19 เด็กชายปิยวิทย์   กิ้มพ้อ อนุบาลปัตตานี  
20 เด็กหญิงปรวีร์   มีนา อนุบาลปัตตานี  
21 เด็กชายสริศ   ธรรมประพัทธ์ อนุบาลยะลา  
22 เด็กชายพุทธพัทธ์   พรหมเกิด อนุบาลยะลา  
23 เด็กชายธนยศ   ลำพรหมแก้ว อนุบาลนราธิวาส  
24 เด็กชายณฐวัฒน์   จันทโรจนวงศ์ อนุบาลนราธิวาส