มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 109
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายกรวิชญ์   ธรฤทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงรวิสรา   น้อยเจริญ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงภัควลัญชญ์   ศรีสมาน อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เกลี้ยงกลม อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงอชิรฎา   เปาะทองคำ อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงอาทิตยา   ดีแก้ว อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิง.ญาณินท์   จันทร์แก้ว อนุบาลพังงา  
8 เด็กชายสุนิติ   ทับเย็น อนุบาลพังงา  
9 เด็กหญิงอัจจิมา   มีศิลป์ อนุบาลพังงา  
10 เด็กหญิงณัฐญาดา   ทองส่องแก้ว อนุบาลระนอง  
11 เด็กหญิงณัฐณิชา   เรืองจันทร์ อนุบาลระนอง  
12 เด็กหญิงภัทรกร   สงัดศรี อนุบาลระนอง  
13 เด็กหญิงเบญญพร   ทับกี้ อนุบาลชุมพร  
14 เด็กหญิงชนิกานต์   ทศพร อนุบาลชุมพร  
15 เด็กหญิงเกวลิน   แก้วแดง อนุบาลชุมพร  
16 เด็กหญิงลีญาน่า   อนันทขาล อนุบาลสตูล  
17 เด็กหญิงพริริสา   พินโท อนุบาลสตูล  
18 เด็กหญิงเบญญาภา   จันทร์นาค อนุบาลสตูล  
19 เด็กหญิงหทัยกานต์   ศุกลพัฒนะ อนุบาลพัทลุง  
20 เด็กหญิงอชิรญา   พืชมงคล อนุบาลพัทลุง  
21 เด็กหญิงอชิรญาณ์   แก้วกล อนุบาลพัทลุง  
22 เด็กหญิงวริศรา   พรหมดำ อนุบาลยะลา  
23 เด็กหญิงวิชญาดา   วัชรวิภากร อนุบาลยะลา  
24 เด็กหญิงสุธิดา   ศิริไชย อนุบาลยะลา