มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 107
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงลัทธพรรณ   บุญตั้ง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา   หนูภูธร อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงสุภาพิชญ์   ผลความดี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงจิดาภา   นาคะสูนย์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
5 เด็กหญิงเบญจรัตน์   เภรีพล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
6 เด็กหญิงปริยภัทร   ภักดีเรือง อนุบาลนครศรีธรรมราช  
7 เด็กชายอภิชิต   ปลพัฒน์ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายพัทธนันท์   สุวรรณจันทร์ อนุบาลชุมพร  
9 เด็กชายณภัทร   เพชรกำเนิด อนุบาลชุมพร  
10 เด็กชายธีรภัทร   วงศ์สัมฤทธิ์ อนุบาลชุมพร  
11 เด็กชายมานพ   ชูสังกิจ อนุบาลชุมพร  
12 เด็กชายณัฐภัทร   หมุนสนิท อนุบาลชุมพร  
13 เด็กชายวีรภัทร   สิทธิราม อนุบาลชุมพร  
14 เด็กชายปภินวิช   สังข์กล่ำ อนุบาลชุมพร  
15 เด็กชายกิตติธัช   เทียนโพธิวัฒน์ อนุบาลพัทลุง  
16 เด็กชายกีรติ   จันทร์ทองอ่อน อนุบาลพัทลุง  
17 เด็กชายชยพล   เต็มยอด อนุบาลพัทลุง  
18 เด็กชายณัฐพงศ์   หนูอินทร์ อนุบาลพัทลุง  
19 เด็กชายธีรภพ   รักษ์ชูชื่น อนุบาลพัทลุง  
20 เด็กชายภาสวุฒิ   รุ่งเรือง อนุบาลพัทลุง  
21 เด็กชายปัณณธร   หมื่นเดช อนุบาลยะลา  
22 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ   แวโดยี อนุบาลยะลา  
23 เด็กชายจาตุรันต์   สุวรรณรัตน์ อนุบาลยะลา  
24 เด็กชายธนากร   ทองร่าหมาน อนุบาลยะลา  
25 เด็กชายณภัทร   เก้าเอี้ยน อนุบาลยะลา  
26 เด็กชายราฟิกซ์   อารีบุหงา อนุบาลยะลา