มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 103
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงพิชชิตา   ชวาลา อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงนิชาภัทร   ไม่ทุกข์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงปภาวรินทร์   เอกชัย อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงภคพร   พิเชฐพงษานนท์ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงจิตต์ลัดดา   ประจง อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงกรชนก   ทองเกื้อ อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร   แพ่งยัง อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงณิชาภัทร์   นิลสวัสดิ์ อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงศิรดา   และหวัง อนุบาลสตูล  
10 เด็กหญิงพัทธิรา   ไมตรี อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์   เขมะวานิช อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กชายณัฐกิตต์   ธรรมรัตน์ อนุบาลปัตตานี  
13 เด็กหญิงอลิน   อากาฌา อามิน อนุบาลยะลา  
14 เด็กหญิงรสปวีณ์   รุ่งอารยะทรัพย์ อนุบาลนราธิวาส