มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 101
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงรินรดา   พัฒนปรีชากุล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงศรัยฉัตร   เพชรสุก อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงปิยากรณ์   ศรีอินทร์ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงภัทรารัตน์   คงหอม อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงณิชกมล   มาฆทาน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงฟางซิน   หยาง อนุบาลระนอง  
7 เด็กชายปวริศ   ถึงวิสัย อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงรวิสรา   จริตงาม อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงกิติวิชญา   เจริญผล อนุบาลสตูล  
10 เด็กชายธนกฤต   เกียรติเมธา อนุบาลตรัง  
11 เด็กชายณฐชพล   จุลพูล อนุบาลพัทลุง  
12 เด็กหญิงธัญยา   พงษ์ธัญญะวิริยา อนุบาลปัตตานี  
13 เด็กหญิงดีนี่   ซิดดีกี้ อนุบาลยะลา  
14 เด็กหญิงอัญญาณี   เจนวิทยานนท์ อนุบาลนราธิวาส