มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 100
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายกษิดิศ   ไกรนุกูล อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายนนทิวัฒน์   ดุลย์เภรี อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กชายพัชรพล   ศรีสุข อนุบาลกระบี่  
4 เด็กชายสิปปกร   ไสไทย อนุบาลกระบี่  
5 เด็กชายปัณณวัฒน์   ปานโรจนวาณิชย์ อนุบาลพังงา  
6 เด็กชายกฤตานนท์   ดิษโร อนุบาลพังงา  
7 เด็กชายชิติพัฒน์   โพธิ์เงิน อนุบาลภูเก็ต  
8 เด็กชายพิชญพงศ์   มีอรุณ อนุบาลภูเก็ต  
9 เด็กหญิงพัฐนันท์   เรืองชัย อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
10 เด็กชายนรวิชญ์   ชูสิทธิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
11 เด็กชายวิชญะ   ทวีพันธ์ อนุบาลชุมพร  
12 เด็กชายภูมิชัย   ศรีชัยภูมิ อนุบาลชุมพร  
13 เด็กหญิงโรสดียาน่า   หมาดมานัง อนุบาลสตูล  
14 เด็กหญิงสามินี   บุญรอด อนุบาลสตูล  
15 เด็กหญิงภัณฑิลา   ดำเดิม อนุบาลตรัง  
16 เด็กหญิงจิตรลดา   ศรีสุข อนุบาลตรัง  
17 เด็กชายกัญจภพ   ปานจันทร์ อนุบาลพัทลุง  
18 เด็กชายธารเทพ   เพชรสุวรรณ อนุบาลพัทลุง  
19 เด็กชายนรินทร์ธัช   หิรันย์ณรงค์ อนุบาลปัตตานี  
20 เด็กชายณัชชนน   สุวรรณโณ อนุบาลปัตตานี  
21 เด็กชายรัฐนันท์   ลาภาพงษ์ อนุบาลนราธิวาส  
22 เด็กชายอารีฟ   สะแลแม อนุบาลนราธิวาส