มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 010
แบบลงทะเบียนนักเรียน : ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายชุติวัต   รัญเสวะ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงมณินทร   ประทุมมาศ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงปพิชญา   เก้งศิลา อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงธัญกันต์   เกลี้ยงจิตร อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงวชิรญาณ์   เหล่าประสิทธิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงพรศิริ   สุวรรณโชติ อนุบาลระนอง  
7 เด็กชายพิทักษ์พงศ์   ง่วนชู อนุบาลชุมพร  
8 เด็กหญิงสายกลาง   อิสสระ อนุบาลสงขลา  
9 เด็กหญิงสิริยากร   ปานแก้ว อนุบาลสตูล  
10 เด็กหญิงวิภารัตน์   กลิ่นทอง อนุบาลตรัง  
11 เด็กหญิงจิราภรณ์   ศิริพนาภรณ์ อนุบาลยะลา  
12 เด็กหญิงรสริน   ทองฉาย อนุบาลนราธิวาส