มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 001
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายพัทธรินทร์   กลางถิ่น อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายพัทธ์ฐนน   หาญวุฒิพงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช  
3 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สนาน้อย อนุบาลนครศรีธรรมราช  
4 เด็กหญิงแพรวรรณ์   ช่วยกุล อนุบาลกระบี่  
5 เด็กหญิงพฤษอนิกานต์   พลหลา อนุบาลกระบี่  
6 เด็กหญิงนภัสชา   สันอีด อนุบาลกระบี่  
7 เด็กหญิงพัสตราภรณ์   ทรงศรี อนุบาลพังงา  
8 เด็กชายรัฐพล   นาควงค์ อนุบาลพังงา  
9 เด็กชายธิติพัทธ์   ศิริรักษ์ อนุบาลพังงา  
10 เด็กหญิงขวัญนภา   ขวัญยืน อนุบาลภูเก็ต  
11 เด็กหญิงบุณยวีย์   พลคำ อนุบาลภูเก็ต  
12 เด็กชายภัทรกร   บุญวรรโณ อนุบาลภูเก็ต  
13 เด็กหญิงปวีร์ลดา   สาริขา อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
14 เด็กหญิงวรพิชชา   ขุนปราบ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
15 เด็กหญิงทิตา   กรณิศวรพล อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
16 เด็กหญิงมนัญชยา   โพธิ์สุข อนุบาลชุมพร  
17 เด็กชายกิตติเดช   คุณทรหาร อนุบาลชุมพร  
18 เด็กชายปัณณพัฒน์   ไพบูลย์สมบัติ อนุบาลชุมพร  
19 เด็กชายดิษยธร   ชัยศรี อนุบาลสงขลา  
20 เด็กชายพงศกร   หมีพลัด อนุบาลสงขลา  
21 เด็กหญิงธันย์ชยา   เหล่าก้อนคำ อนุบาลสงขลา  
22 เด็กชายณัฐศาสตร์   ฝาและ อนุบาลสตูล  
23 เด็กหญิงภัทรธิดา   ธนกิจโสภณ อนุบาลสตูล  
24 เด็กชายนฤสรณ์   บุญสนิท อนุบาลสตูล  
25 เด็กหญิงศรัณย์พร   จำปา อนุบาลตรัง  
26 เด็กหญิงพิชญา   อมรลักษณ์ อนุบาลตรัง  
27 เด็กชายกฤตภาส   ศรีคง อนุบาลตรัง  
28 เด็กชายปัฐน์ภากร   เพียรไชยนนท์ อนุบาลปัตตานี  
29 เด็กชายภาษณ   มณีประวัติ อนุบาลปัตตานี  
30 เด็กหญิงสุภัสสรา   อินทนนท์ อนุบาลปัตตานี  
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สังข์แก้ว อนุบาลยะลา  
32 เด็กหญิงชัญญานุช   ชาภคำ อนุบาลยะลา  
33 เด็กหญิงจิณัฐตา   กลั่นศิริ อนุบาลยะลา  
34 เด็กชายชุติเดช   มาตรชัยกูล อนุบาลนราธิวาส  
35 เด็กหญิงศุจินทรา   ทองสุข อนุบาลนราธิวาส  
36 เด็กหญิงโสภิตา   บุญมณี อนุบาลนราธิวาส