สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลตรัง ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงชวัลนุช  เชื้อชาญชัย ไม่รายงานตัว การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงสุพิชชา  ขุนดำ ไม่รายงานตัว คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ ไม่รายงานตัว การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
4 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี ไม่รายงานตัว การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
5 เด็กหญิงวิภาดา  ชูคง ไม่รายงานตัว การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
6 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ ไม่รายงานตัว การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
7 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
8 เด็กชายณัฐณรัณ  ยุสุบ ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com