สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงปานิสรา  พรหมบุญแก้ว ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
4 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
5 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
6 เด็กชายกิตติธัช  บาลทิพย์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com