สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงพรปวีณ์  นิติธรรมมานนท์ ไม่รายงานตัว การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงอารยา  เส็มสัน ไม่รายงานตัว การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กชายภูวิศ  ทองมีบัว ไม่รายงานตัว การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงทัตพิชา  อ่อนวงศ์ ไม่รายงานตัว คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา ไม่รายงานตัว คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก ไม่รายงานตัว อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีประเสริฐทรัพย์ ไม่รายงานตัว อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญโลหะ ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนเดื่อ ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงณัชชา  จันไชยยศ ไม่รายงานตัว ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
12 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม ไม่รายงานตัว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
13 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปิติชาติ ไม่รายงานตัว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
14 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข ไม่รายงานตัว การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
15 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี ไม่รายงานตัว การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงชัญญพิชญ์  สุดสม ไม่รายงานตัว การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงชลณิศา  มากเมือง ไม่รายงานตัว การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงกชพร  ตันติวิท ไม่รายงานตัว การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน ไม่รายงานตัว การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง ไม่รายงานตัว เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 เด็กหญิงปัทมพร  ถิ่นลิพอน ไม่รายงานตัว เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล ไม่รายงานตัว เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนันทน์ ไม่รายงานตัว เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 เด็กหญิงชลลดา  กองข้าวเรียบ ไม่รายงานตัว เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กหญิงหฤทชนัน  พลรบ ไม่รายงานตัว เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 เด็กหญิงรมิดา  ทองนุ่น ไม่รายงานตัว เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กชายธนกฤต  วิมลพันธุ์ ไม่รายงานตัว มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นเมือง ไม่รายงานตัว มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กชายพศิน  สิริพรรุ่งโรจน์ ไม่รายงานตัว มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 เด็กหญิงณัชชา  พิชกรรม ไม่รายงานตัว มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 เด็กชายธนเดช  ทองสร้าง ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
32 เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
33 เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
34 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนแก้ว ไม่รายงานตัว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
35 เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา ไม่รายงานตัว การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
36 เด็กหญิงภูรินทรา  พุฒแก้ว ไม่รายงานตัว การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
37 เด็กหญิงปุณณภา  ภาสุรางค์ภาค ไม่รายงานตัว การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
38 เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส ไม่รายงานตัว การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
39 เด็กหญิงพศิณี  สิริพรรุ่งโรจน์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
40 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
41 เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
42 เด็กชายกิตติกวิน  นาวีทัน ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
43 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
44 เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
45 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
46 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
47 เด็กหญิงณิชชา  เลี่ยวสกุล ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
48 เด็กหญิงธริษญา  อารีย์พงศ์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
49 เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรสิทธิกวิน ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
50 เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
51 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ ไม่รายงานตัว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
52 เด็กหญิงกฤตธัช  รุ่งกิจวรดล ไม่รายงานตัว การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
53 เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
54 เด็กชายอามีน  แมเร๊าะ ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 เด็กชายฉัตรพีกานต์  โภไคยภัทร ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์ ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 เด็กชายจรณินทร์  เกิดผล ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์ ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จอนด้วง ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 เด็กชายกัลป์  วัฒนาทรัพย์เจริญ ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 เด็กชายณภัทร  คนรู้ ไม่รายงานตัว การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com