สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงภัทราธิณี  นาคแก้ว ไม่รายงานตัว การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
2 เด็กหญิงรวิสรา  น้อยเจริญ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 เด็กชายกรวิชญ์  ธรฤทธิ์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศรีสมาน ไม่รายงานตัว การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com